Klachtenprocedure

Samen oplossen

Een rechtstreeks gesprek met  uw psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing.

U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw psycholoog.

Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat?

Dan kunt u ook terecht bij de LVVP-klachtenfunctionaris. Iedere GZ-psycholoog die lid is van de LVVP, valt automatisch onder hun klachtenreglement.

Vanaf juli 2016 is de WkkGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) van kracht. Binnen deze wet zijn een aantal zaken geregeld die voor u als cliënt mogelijk van belang kunnen zijn.

Contact met de LVVP-klachtenfunctionaris

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) beschikt over een klachtenfunctionaris van Klacht & Company.

Deze kan u algemene informatie geven: over uw rechten als cliënt, over manieren om een klacht aan te pakken. Met de klachtenfunctionaris kunt u ook bespreken wat in uw situatie een goede aanpak is. Als u dat wenst, bekijkt de klachtenfunctionaris of bemiddeling mogelijk is.

De klachtenfunctionaris zet zich vooral in om tot een oplossing te komen. Zij geeft geen oordeel.

Een klacht indienen gaat als volgt:

  • Vul het klachtenformulier in (Download hier)
  • Mail het ingevulde formulier naar LVVP@klachtencompany.nl
  • De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
  • U kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel: 088-2341606
  • Indien u per post iets wilt sturen dan kan dat naar : Klacht &  Company, Postbus 3106, 2601 DC Delft

Bemiddeling

De klachtenfunctionaris kan eventueel als bemiddelaar tussen u en de eerstelijnspsycholoog optreden. Bijvoorbeeld door met deze te overleggen over een oplossing. Ook kan de klachtenfunctionaris  – als beide kanten daarvoor open staan – een gesprek tussen u en de psycholoog begeleiden. Zo’n bemiddeling is een kans om er samen uit te komen en het vertrouwen te herstellen.

De Geschillencommisie

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u de klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. De geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor patiënten van vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten. Per post bereikbaar via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

Andere mogelijkheden

U kunt ook bij andere instanties een klacht indienen: de civiele rechter, het regionaal tuchtcollege, de inspectie. Deze procedures zijn vaak formeel en tijdrovend.

Laat u daarom goed voorlichten, bijvoorbeeld door de LVVP- klachtenfunctionaris.

U kunt voor algemene informatie, ondersteuning en advies ook terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio of woonplaats. Meer informatie over het IKG krijgt u via www.klachtenopvangzorg.nl of 0900 – 243 70 70.

Uw privacy

Uw vragen of klachten worden alleen na uw toestemming besproken met anderen, zoals de eerstelijnspsycholoog. Wil de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie uw dossier inzien, dan kan dat alleen met uw schriftelijke toestemming.

Van uw klachten wordt wel een registratie bijgehouden. Deze is alleen door de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie in te zien. Zij gebruiken de registratie om hun werk te kunnen doen en om te kunnen signaleren of bepaalde klachten vaker voorkomen.