Tarieven

Tarieven 2021

Psychologische behandeling Generalistische Basis GGZ

Tariefbeschikking Nederlandse Zorgautoriteit (TB/REG-21622-01)

Code Prestatie Maximumtarief NZa
180001 Kort €   522,13
180002 Middel €   885,01
180003 Intensief €  1434,96
180004 Chronisch €  1380,49
180005 Onvolledig behandeltraject €    228,04
198300 OVP niet-basispakketzorg consult €    114,41
119053 Schriftelijke informatieverstrekking  (met toestemming patient)aan bedrijfsarts/verzekeringsarts €      89,65

No Show:  Teneinde kosten te vermijden, dient u een verhindering minstens 24 uur van te voren door te geven. Tarief annulering binnen 24 uur voor afspraak (€ 57,20 ). Bij niet-verschijnen zonder afzegging wordt een heel consult berekend (€ 114,41). Deze kosten kunnen niet doorberekend worden aan uw verzekering. U bent hiervoor zelf aansprakelijk.

———————————————————————————————————————————————————————-

Product 1: GBGGZ Kort (BK: circa 300 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

Product 2: GBGGZ Middel (BM: circa 500 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met problematiek van matige Ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Product 3: GBGGZ Intensief (BI: circa 750 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria voor de richtlijn van het betreffende ziektebeeld.

Product 4: GBGGZ Chronisch (BC: circa 750 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bv. Behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

Product 5: Onvolledig behandeltraject

Deze prestatie wordt gebruikt als er geen sprake is van een DSM-stoornis, of als vroeg in de behandeling (max 120 minuten) blijkt dat het profiel te zwaar is voor de Basis GGZ, of als de behandeling in een vroegtijdig stadium door de cliënt (binnen maximaal 120 minuten) wordt afgebroken.

Bovengenoemde vijf producten vallen onder het verplichte eigen risico. U betaalt het eigen risico (€385,00) aan het einde van uw behandeling aan uw verzekering. De overige kosten krijgt u vergoed, mits de zorg tot de verzekerde basispakketzorg behoort.

Overig Product (OVP) niet- basispakketzorg Consult

Dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de cliënt voor een of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor cliënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zorgverzekeringswet maar wel zorg is zoals omschreven in de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg). Zelfbetalers vallen ook onder dit tarief.

Niet alle problematiek valt onder de verzekerde zorg in het basispakket. Het betreft dan: aanpassingsstoornis, werk-en relatieproblematiek en V-code problematiek. Kijk in uw aanvullende polis of dit wel meeverzekerd is. Deze kosten dient u zelf aan de praktijk te voldoen.