Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Door de regering en partijen in de GGZ is besloten dat per 1 januari 2017 elke zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut moet hebben, wanneer zij toegang wil tot de vergoeding van het verzekerde pakket van de curatieve GGZ van de zorgverzekeringswet. Het doel hiervan is drieledig:

  • de cliënt weet waar die aan toe is, als deze in zorg komt
  • samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven
  • het geeft inzicht voor financiers en toetsende instanties in de kwaliteit van zorg van de aanbieder

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Therese Tosserams

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Danielle Timmermans

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Solainche Enthoven

Visitatie

Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Via visitatie worden de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering ontdekt. Als lid van Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) zijn wij statutair verplicht eens per vijf jaar deel te nemen aan de LVVP-visitatie. Dit dient als als toetsinstrument en borging van de kwaliteitseisen verwoord in de LVVP-brochure Brochure-kwaliteitsbeleid-LVVP-2023-DEF

Alle regiebehandelaren binnen onze praktijk hebben het visitatietraject met goed gevolg afgelegd en beschikken over een geldig visitatiecertificaat.

Effectmeting (ROM)

Om de voortgang van uw behandeling zo goed mogelijk te volgen wordt bij aanvang en aan het einde van uw behandeling een korte vragenlijst afgenomen. Dat kan tijdens het consult, maar ook thuis online in uw eigen tijd, indien u dat wenst. Uw psycholoog zal dit tijdens het eerste gesprek met u bespreken.

Klanttevredenheid

Gedurende de behandeling wordt regelmatig aan u gevraagd of de therapie nog aansluit bij uw behoeftes/doelen. Wij horen graag uw mening over onze aanpak, bejegening, praktijkvoering, bereikbaarheid etc. Tijdens de consulten zal hier kort mondeling aandacht aan besteed worden en tijdens het eindgesprek wordt dit schriftelijk geëvalueerd aan de hand van een (online) een clienttevredenheidsvragenlijst (de CQi Kortdurende Ambulante GGZ). Met de resultaten hiervan kunnen wij zonodig kwalitatieve verbeteringen doorvoeren.

Veilige incidentmelding (VIM)

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht per 1 juli 2016 om een registratiesysteem en een procedure te hebben voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna)incidenten in de praktijk. Een incident is elke onverwachte of onbedoelde gebeurtenis, waardoor de patiënt schade heeft geleden, of die tot schade had kunnen leiden. De praktijk heeft hiertoe het volgende geregeld (in case of):

  • Er is een procesbeschrijving aanwezig voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna)incidenten in de praktijk
  • (Bijna) incidenten worden apart, dat wil zeggen los van het patiëntdossier, geregistreerd

Hierbij wordt genoteerd welke maatregelen naar aanleiding hiervan ondernomen worden/zijn om dit soort incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.